ALGEMENE VOORWAARDEN De coach/therapie sessies duren één tot anderhalf uur. De coach/therapie sessies zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen. Men verplicht zich de betaling binnen twee weken te voldoen, na het ontvangen van de factuur, aan de coach/therapeut. Afspraken moeten minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling worden geannuleerd. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de coach/therapeut gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Bij niet-betalen stuurt de coach/therapeut een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is de coach/therapeut, zonder nader ingebrekestelling, gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Bij betalingsachterstand is de coach/therapeut gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij afstemmingen: Ben ik te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden. Ben ik in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren. Realiseer ik de afstemming pas nadat de betaling op mijn rekening zichtbaar is. Inschrijvingen workshops, trainingen of opleidingen Alle studiedagen, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Brigitta van den Berg behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Na inschrijving ontvangt je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Per traject zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een dag vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. Als een traject vol zit, kunt je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst”. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Door de inschrijving verklaar je dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Afmelden door de deelnemer voor de workshop, training of opleiding Afmelden dient via e-mail te gebeuren. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de studie, training of cursusdagen, wordt ook geen geld teruggeboekt. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden waardoor er andere regels gelden maar dat is in persoonlijk overleg met ondergetekende. Mocht je niet kunnen komen, dan mag je zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. Annulering/ verplaatsing door Brigitta van den Berg van de workshops, trainingen of opleidingen Brigitta van den Berg is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden studie, opleiding of cursus te annuleren. Mocht een studie, opleiding of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Brigitta van den Berg is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de studie, opleiding of cursusdag de datum van een studie, opleiding of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de studie, opleiding of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. Brigitta van den Berg is gerechtigd bij ziekte of afwezigheid anderszins een vervanger te regelen die mijn plek overneemt of de aangeboden studie, opleiding of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd. Betaling De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Brigitta van den Berg. Bij niet stipte nakoming van de eventueel overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. Klachten Heb je een klacht over een workshop, training of opleiding? Neem dan contact met Brigitta van den Berg op. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. Aansprakelijkheid Brigitta van den Berg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. Tijdens de studiedagen, trainingen of opleidingen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Brigitta van den Berg is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Inschrijving Opstelling Indien je jezelf opgeeft voor een opstelling verklaar je dat je je op de hoogte hebt gesteld, over wat een opstelling is en inhoudt middels de uitleg en het schrijven onder andere op de website. Verklaar je tevens dat je jouw eigen verantwoording neemt in dit traject. Dat je jezelf conformeert als representant, aan het respecteren van de opstellers van vragen en de ‘geheimhouding’ hiervan, met de grootste zorgvuldigheid. Dat hij/zij die een vraag opstelt, te allen tijde zelfverantwoordelijk is voor eventuele nazorg, geboden door Brigitta van den Berg, of een eigen vervolgtraject, indien nodig, aan te gaan. Hij/zij accepteert dat Brigitta van den Berg, niet aansprakelijk is voor schade direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het ondergaan of bijwonen van deze opstelling(en-dag). Geheimhouding en Privacy Gesprekken tussen Brigitta van den Berg en de cliënt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan een eventuele opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Brigitta van den Berg zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met en van de cliënt alle gegevens en kennis geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
hey you

Wat fijn dat je me hebt gevonden! Hopelijk heb je kunnen vinden waar je naar zocht. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Stuur me dan een mailtje en ik kom graag bij je terug.

 

Mijn cadeau aan jou; mijn kennis en ervaring. Jouw cadeau aan mij? Je vertrouwen en tijd.

 

Hopelijk spreken we elkaar snel!

 

 

Be well, Brigitta

 

 

Brigitta van den Berg

van Hogendorpstraat 7

3681 KA Utrecht

(bezoekadres op afspraak)

 

info@bvdbcoach.nl

 

KVK

30272938

 

 

 

 

contact

 

 

© 2020 BRIGITTA VAN DEN BERG     |     DESIGN BY MARSHA MAE     |     PHOTOGRAPHY BY WESLEY SCHREEFEL